Agilt ledarskap handlar om att leda och organisera arbete på ett sätt som främjar agilitet och flexibilitet i organisationen. En agil ledare fokuserar på att skapa en miljö där teamen kan arbeta autonomt. De kan ta egna beslut och kontinuerligt förbättra sina processer och resultat.

Att leda i en agil organisation innebär också att vara öppen för förändring. Att ha en hög grad av samarbete och kommunikation inom teamet och att ha ett stort fokus på att skapa kundvärde.

 

Några konkreta exempel på agilt ledarskap inkluderar:

 • Att arbeta i korta cykler av iterationer, där teamet arbetar tillsammans för att leverera en produkt eller tjänst på ett snabbt och effektivt sätt. I den agila metoden scrum pratar man om sprintar på 2-4 veckor.

 • Att ha en platt organisation, där beslut kan fattas närmare de som har den direkta kunskapen och expertisen i teamet. Vi bygger framgång på den kollektiva intelligensen och jobbar tillsammans i team.

 • Att främja en kultur av kontinuerlig förbättring och lärande. Där teamet regelbundet reflekterar över sin egen prestation och använder denna feedback för att förbättra sig själva och processerna. Det är en självklarhet för team som arbetare i agil miljö.

 • Att ha en tydlig vision och riktning. Men samtidigt vara öppen för förändringar och justeringar i takt med att nya information och krav uppstår. För att nå detta vill vi ha ömsesigt förtroende mellan ledaren och teamen.

 

Varför är agilt ledarskap viktigt?

En anledning är att sammanhanget vi verkar i är i ständig förändring. Och vi verkar i komplexa miljöer. Tekniken utvecklas, kundernas behov förändras och konkurrensen ökar. För att vara framgångsrik i en sådan miljö måste organisationer kunna anpassa sig och reagera snabbt på förändringar. Det är grunden i ett agilt förhållningssätt.

En agil organisation hjälper till att bygga en miljö där detta är möjligt. Dels genom att fokusera på samarbete och del med flexibilitet och innovation.

Det agila ledarskapet främjar också mycket av det som visat sig öka motivation, arbetsglädje och trivsel hos medarbetare. Detta gynnar både medarbetarna och organisationen.

 

Hur påverkas medarbetare av det agila ledarskapet?

Ökad delaktighet: Det agila ledarskapet betonar vikten av att involvera alla medarbetare i beslutsfattandet. Och att ge dem möjlighet att bidra till teamets mål och vision. Detta ökar medarbetarnas delaktighet och engagemang i arbetet.

Feedback och utveckling: Ledarskap i en agil organisation betonar vikten av regelbunden feedback och utveckling. Vilket ger medarbetarna möjlighet att växa och utvecklas i sin roll. Detta kan leda till ökad motivation och prestation.

Ökat egensansvar: I en agil organisation finns en hög grad av eget ansvar. Varje medarbetare leder sig själv för att bidra till teamets framgång. Det i sin tur kan öka medarbetarnas känsla av ansvar och stolthet över sitt arbete.

Bättre kommunikation: En agil ledare betonar vikten av öppen kommunikation och samarbete, vilket kan leda till bättre teamarbete och ökad förståelse för varandras arbete och perspektiv.

Mycket av det som nämns ovan ligger helt i linje med det som sägs i det transformativa ledarskapet som vi också pratar om när vi arbetar med ledarutveckling. Vill du veta mer om det finns en artikel om det här.

 

 

Invändningar mot det agila arbetssättet:

Agilt ledarskap har blivit alltmer populärt som en ledarskapsstil i många organisationer. Men precis som med alla ledarskapsstilar finns det också invändningar och utmaningar som kan uppstå.

Invändningarna ska absolut beaktas och det är viktigt att fundera över när det agila ledarskapet ska användas. När är andra typer av ledarskap mer passande?

Nedan får du några invändningar vi ofta stöter på och som kanske kan bidra till viktiga insikter.

”Agilt är bara en trend och fungerar inte för alla företag eller branscher.”

Det är sant att det agila arbetssättet inte fungerar för alla organisationer eller projekt. Men det agila ledarskapet är inte bara en trend.

Det har visat sig fungera effektivt i många organisationer och branscher. Och kan hjälpa till att öka produktiviteten och förbättra kvaliteten på arbetet. Det är viktigt att förstå vilka typer av projekt som passar för det agila arbetssättet och vilka som inte gör det.

 

”Agilt ledarskap saknar tydlig struktur och planering.”

Det är lätt att tro att agilt ledarskap innebär att det inte finns någon struktur eller planering. Tvärtom så är det en metod för att kunna hantera förändring och osäkerhet på ett effektivt sätt. Både genom att jobba i en flexibel struktur och med en planering som kan anpassas efter rådande förhållanden. Likväl inom som utanför organisationen.

 

”Agilt arbetssätt skapar för mycket kaos och förändring.”

Agilt ledarskap innebär inte att det kommer bli kaos eller oordning. Istället handlar det om att kunna hantera förändringar på ett effektivt sätt. Till exempel genom att använda sig av en flexibel struktur och planering. Genom att anpassa sig efter förändrade förutsättningar kan man utveckla en mer stabil och resilient organisation.

Här är fem tips för framgångsrikt agilt ledarskap:

Så om du är sugen på att utveckla ditt ledarskap och involvera medarbetarna mer kommer här några olika tips att prova.

 1. Prioritera samarbete:

  Agilt ledarskap handlar om att arbeta tillsammans i team och fokusera på att uppnå gemensamma mål. För att lyckas behöver du som ledare uppmuntra teamet att samarbeta. Se dessutom till att alla medlemmar känner sig inkluderade och delaktiga. Det kan innebära att använda tekniker som dagliga möten och regelbunda reflektionstider för att säkerställa att alla är på samma sida. Och att alla arbetar mot samma mål.

   

 2. Var flexibel:

  Agilt ledarskap kräver flexibilitet och anpassningsförmåga. Du bör vara öppen för att ändra kurs om det behövs och kunna agera snabbt när det krävs. Detta får du vara beredd på så att du tillsammans med teamet kan ändra prioriteringar, utveckla nya lösningar och anpassa processerna efter behoven.

   

 3. Fokusera på kundbehov:

  Agilt ledarskap handlar om att fokusera på kundbehoven och leverera värde snabbt. Du bör ha en klar förståelse för kundbehoven. Du behöver också kunna identifiera vad som är mest kritiskt för att leverera värde. Med detta kommer att du bör ha en nära dialog med kunden och teamet för att kunna ta fram och leverera lösningar som är relevanta. 

   

 4. Fokusera på självorganiserande team:

  En av de viktigaste principerna inom agilt ledarskap är att jobba och fatta beslut i självorganiserande team. Ge dina teammedlemmar förutsättningar att kunna ta ansvar och att lösa problem. Vill du att teamen ska kunna fatta egna beslut måste organisationen också tyddliggöra mandaten. Detta ger dem mer frihet och ökar deras engagemang och kreativitet. Själv behöver du utveckla ditt coachande förhållningssätt. Samt bli duktigt på att facilitera, hantera konflikter och ge feedback etc.

   

 5. Använd feedback för att förbättra prestationen:

  Feedback är en viktig del av det agila arbetssättet. Det är viktigt att ge regelbunden feedback till teammedlemmarna för att förbättra deras prestationer och för att se till att teamet rör sig i rätt riktning. Det gör både du som ledare, och teamet själva.

   

 6. Förbättra kommunikationen:

  Agila ledare har en god kommunikation med sina teammedlemmar. De behöver ha en öppen kommunikationskanal som gör det möjligt för teamet att kommunicera effektivt och snabbt. Ibland handlar det om whiteboards och postit-lappar. I den digitala miljön finns alla möjligheter att göra detta på ett bra sätt. Agila ledare bör också uppmuntra till öppenhet och transparens för att skapa en kultur av tillit. Till exempel genom ett coachande ledarskap.

   

 7. Använd iterationer och inkrementell utveckling:

  Agila ledare bör använda iterationer och inkrementell utveckling för att snabbt få feedback och anpassa sig till förändringar. Genom att bryta ner projekt i mindre delar och iterera med korta intervaller kan teamet anpassa sig till förändringar och minska risken för stora misslyckanden.

   

 8. Prioritera kontinuerlig förbättring:

  Agila ledare behöver prioritera kontinuerlig förbättring. Med detta menas att man alltid strävar efter att göra saker bättre genom att testa och anpassa sig efter feedback. Agila ledare bör uppmuntra teamet att söka efter förbättringsmöjligheter. 

 

Historien bakom agilt ledarskap

Agilt ledarskap är en stil av ledarskap som utvecklades inom mjukvaruutvecklingsindustrin på 1990-talet, men som sedan dess har spridit sig till andra branscher och organisationer.

Agilt ledarskap fokuserar på att skapa en flexibel och anpassningsbar arbetsmiljö som kan hantera snabb förändring och osäkerhet. Precis det som händer i vår omvärld just nu.

Så även om det agila manifestet har över 20 år på nacken så är ett agilt arbetssätt fortfarande aktuellt och värdefullt.

 

Agilt ledarskap på Kraft & Balans

Hur hänger det agila förhållningssättet ihop med hur vi på Kraft & Balans arbetar med företag och ledarskapet i organisationer?

Jo, med Malins bakgrund med 10 år i IT-branschen så finns en naturlig koppling. Dessutom har det med åren blivit allt mer tydligt att agila arbetssätt rimmar väldigt väl ihop med hur vi jobbar med ledarskap och teamutveckling. Därför ville hon utveckla området och få en bra och utökad kompetens.

Det fanns så viktiga synergier mellan teamutvecklingen vi arbetar med och det agila perpektivet så att Malin bestämde sig för att utöka sin kompetens. Utbildningen heter Agil projektledare som ges på IHM Business School.

Numera kan vi bidra med färsk kompetens inom agila metoder, agil coachning, agil verksamhetsutveckling och mycket annat. Allt för att skapa värde till våra kunder. Gärna tillsammans med Lead Forward som ger konkreta ledarbeteenden att utveckla som en agil ledare.

Det skapar goda förutsättningar för att ta ert företag ytterligare ett steg på den agila resan.