Vad motiverar dig i arbetet?

Motivation är den energi som ligger till grund för våra beteenden. Det är svaret på vad som motiverar oss att agera. Varför går du upp på morgonen egentligen? Är det för att du längtar till ett roligt jobb, eller är det för att du vill undvika att komma för sent till något vilket kan ge en negativ konsekvens? I detta lite längre inlägg kan du läsa om motivation i lite olika perspektiv. Dels om till- och från-motivation som handlar om motivation med positiv eller negativ koppling. Dels kan du läsa kort om inre- och yttre motivation. Du får också läsa kort om värderingars betydelse för motivation.

Till- och frånmotivation

Tillmotivation och frånmotivation är två begrepp som relaterar till hur individer upplever motivation i relation till en viss aktivitet eller uppgift.

Tillmotivation är en form av motivation där individen är positivt inställd till en viss aktivitet eller uppgift. Det kan vara en känsla av entusiasm, passion eller engagemang som driver individen att delta i aktiviteten eller utföra uppgiften. Tillmotivation kan komma från olika källor, inklusive känslor av mening och syfte, möjligheter för personlig utveckling, eller förväntade belöningar eller erkännande.

Frånmotivation är en form av motivation där individen är negativt inställd till en viss aktivitet eller uppgift.

Frånmotivation kan vara en känsla av motvilja, trötthet eller avsky som får individen att undvika eller inte engagera sig i aktiviteten eller uppgiften. Känslan av att söka sig från något kan komma från olika källor, inklusive känslor av meningslöshet, bristande resurser eller stöd, eller förväntade negativa konsekvenser.

 

Kombinationen ger ökad motivation

Det är viktigt att notera att både tillmotivation och frånmotivation kan vara föränderliga och påverkas av olika faktorer. Ledare och arbetsgivare kan arbeta för att skapa en positiv arbetsmiljö och ge individer möjligheter att uppleva tillmotivation genom att erbjuda meningsfulla uppgifter, ge tillräckligt med stöd och resurser, och erkänna och belöna goda prestationer. Samtidigt kan de arbeta för att minimera känslor av frånmotivation genom att identifiera och hantera orsakerna till dessa känslor.

Att kombinera ”från-motivation” och ”till-motivation” är klokt för att nå framgång i en förändring. Ibland behöver vi trycka på de negativa konsekvenserna som kan uppstå för att verkligen få kraft att ta tag i en förändring vi behöver göra. I det transaktionella ledarskapet pratar vi ibland om ”avvikelsebaserat ledarskap” när vi tydliggör negativa konsekvenser av ett visst beteende. Det är ett typiskt exempel på när vi använder frånmotivation för att ändra ett beteende.

En känsla av att vilja undvika något kan vara bra för att komma igång med en förändring. När vi sedan påbörjat vår förändringsresa är det viktigt att ha tydliga mål som motiverar oss och har en dragningskraft mot målet. Ju längre du har till målet desto fler delmål behöver du för att behålla dragningskraften.

 

Mål och delmål

Mål och delmål kan vara en viktig faktor i relation till till- och frånmotivation eftersom de kan påverka individens upplevelse av mening och syfte med aktiviteten eller uppgiften. Att ha delmål som är utmanande och i närtid är en faktor som motiverar många.

När individer har tydliga och relevanta mål och delmål, kan det öka deras tillmotivation eftersom de känner att de arbetar mot något som är viktigt för dem och det kan skapa en känsla av mening och syfte. Mål och delmål kan också ge individerna en känsla av framsteg och prestation, vilket kan öka deras motivation.

På motsatta sida kan bristande mål eller delmål eller mål som inte är relevanta för individen leda till frånmotivation. Individer kan känna sig meningslösa eller osäkra på vad som förväntas av dem om de inte har tydliga mål och delmål. Detta kan leda till att de inte engagerar sig i aktiviteten eller uppgiften eller inte ger den den nödvändiga ansträngningen.

Således kan tydliga och relevanta mål och delmål vara en viktig faktor i skapandet av en positiv motivation hos individer. Ledare och arbetsgivare kan arbeta med att sätta tydliga och relevanta mål och delmål för individer och hjälpa dem att se kopplingen mellan deras arbete och det övergripande målet för att öka deras motivation och engagemang.

 

 

Motivation på arbetet enligt forskning

I forskningen på vad som motiverar människor i arbetet finns återkommande mönster. Här kan du läsa några viktiga faktorer som påverkar ”till-motivation” på olika sätt. I det transformativa ledarskapet vi ofta pratar om ligger fokus på ledarbeteenden som stärker dessa faktorer.

1. Tydliga mål

Att ha tydliga mål att sträva efter ger oss en känsla av riktning och mening i vårt arbete. När vi vet vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska mäta vår framgång blir det lättare att planera, prioritera och fokusera på våra uppgifter. Tydliga mål hjälper oss också att se vår egen utveckling och bidrag till helheten. Precis som vi nämner ovan så är mål viktigt för att skapa en riktning och en känsla av mening. Mål som är tydligt formulerade, väcker känslor och där det finns en förståelse för varför vi ska arbeta mot målet bidrar till högre motivation.

2. Uppskattning och belöning

Att känna sig uppskattad och belönad för sitt arbete är en viktig drivkraft för vår motivation. När vi får positiv feedback, erkännande eller andra former av belöning för vårt arbete känner vi oss mer nöjda, engagerade och lojala mot vår arbetsgivare. Uppskattning och belöning kan komma från olika håll, till exempel från chefer, kollegor, kunder eller oss själva. Uppskattning och belöning i denna form bygger ofta den så kallade kontrollerade, eller yttre motivationen. I vår webbkurs om motivation går vi mer på djupet på ämnet motivation.

3. Personlig utveckling

Att ha möjlighet till personlig utveckling är en annan viktig faktor för vår motivation och arbetsglädje. När vi får chansen att lära oss nya saker, utmana oss själva eller ta på oss mer ansvar känner vi oss mer stimulerade, kompetenta och självförtroende i vårt arbete. Personlig utveckling kan ske genom olika former av utbildning, coaching, mentorskap eller karriärvägar. Den personliga utvecklingen är en viktig del i motivationsteorin Self Determination Theory, där vi tittar nämre på vad som skapar inre motivation och flow hos människor.

4. Goda relationer

Att ha goda relationer med kollegor och chefer är en grundläggande förutsättning för vår arbetsglädje. Att löpande arbeta med teamutveckling bidrar till de goda relationerna på arbetet. När vi har ett bra samarbete, en god kommunikation och ett ömsesidigt stöd i vårt team känner vi oss mer trygga, glada och produktiva på jobbet. Goda relationer bidrar också till en positiv arbetskultur där vi delar värderingar, visioner och mål. Goda relationer bygger den psykologiska behovet av samhörighet som vi människor delar. Det i sin tur är en viktig del för att skapa och bibehålla inre motivation.

5. Delaktighet i beslutsfattande

Att känna sig delaktig i beslutsfattande är en ytterligare faktor som ökar vår arbetsglädje. När vi får vara med och påverka hur vårt arbete ska utföras eller hur vår organisation ska utvecklas känner vi oss mer respekterade, ansvarstagande och engagerade i vårt arbete. Ett coachande ledarskap bidrar till delaktigheten naturligt. Delaktighet i beslutsfattande skapar också en större transparens, förståelse och tillit mellan olika nivåer i organisationen. En hög grad av delaktighet ökar också känslan av autonomi. Känslan av att få sitta vid ratten och påverka sin egen vardag. Det är en viktig aspekt för den inre motivationen.

 

 

Värderingars betydelse för motivation

Vad som motiverar dig och andra människor är, förutom de punkter vi nämnt ovan, starkt kopplat till våra värderingar. Vad är det egentligen som är viktigt här i livet? Om du värderar utveckling högt motiveras du troligtvis mer av att få gå utbildningar på arbetet, än av att få en löneökning? Genom att du gör tydligt för dig själv vad som är viktigt för dig och vad du motiveras av kan du lättare kommunicera det till människor runt omkring dig och därmed påverka en del av de faktorer som ofta används som ”yttre motivation”, t.ex. löneökningar, förmåner eller andra typer av belöningar.

När du har det tydligt för dig, vad som är viktigt för dig och vad som är dina starkaste drivkrafter, kan du göra aktiva val och därmed också dra nytta av din ”inre motivation”. När du drivs av din inre motivation blir yttre belöningar mindre viktigt. Att nå framgång runt det som är viktigt för dig räcker gott för att du ska vilja fortsätta göra det om och om igen.

När vi arbetar med individer och grupper i företag ser vi en stor koppling mellan engagemanget hos individen och överlappet mellan individens värderingar och företagets värderingar. Ju större överlapp desto högre engagemang. Hur är det med överlappet mellan det du värderar högt och värderingarna i ditt team och din arbetsplats? Ligger de i linje med varandra? Om inte: vad tänker du om det?

 

Vill du ha hjälp med att tydliggöra vad som skulle öka motivationen och engagemanget hos er? Boka en tid för en kostnadsfri kartläggning i vår kalender eller ring Malin på 0722-460689!