Fyra nycklar till en hälsosam organisation – Del 2 | Kraft & Balans
0500 – 27 14 40 kontakt@kraftochbalans.com

Vi har tidigare skrivit om projektet Hälsa & Framtid och de 4 nycklarna som togs fram ur projektet och som sågs vara grunden för en hälsosam organisation. Utöver god kommunikation och kännedom som vi tidigare har redogjort för så är även DELAKTIGHET en framgångsfaktor för låg sjukfrånvaro, god trivsel och effektiv personal.

Genom att låta personalen vara med i förbättrings- och utvecklingsarbetet kommer personalen bli delaktiga och vilja ta gemensamt ansvar för att nå företagets mål. Man behöver också förankra företagets värderingar och visioner, så att alla förstår vad de betyder och också skapa sig en bild av vad de betyder för dem själva. Jobbar alla mot samma vision efter sina förutsättningar så blir det lättare att nå målen än om alla drar åt olika håll och inte riktigt vet vart de är på väg. Genom att också ge möjlighet för handlingsutrymme så ökar både kreativitet och delaktigheten.

Det visar sig att i de fall där man låter personalen själva vara delaktiga, få vara med och ta ansvar och påverka sin arbetssituation så är sjukfrånvaron lägre. Exempelvis beskriver man på Boliden i Rönnskär att sedan man tog bort skiftledarna och låtit varje arbetsgrupp istället få mer ansvar har man fått bättre stämning och samarbete, större självständighet och mer engagemang i arbetet.

hälsosamma organisationer - delaktighet

Framgångsnyckeln delaktighet är också något som går väl ihop med begreppet KASAM, känsla av sammanhang som myntades av sociologen Aron Antonovsky på 70-talet som forskade på kvinnor i klimakteriet. Det han fann under sin forskning, men som inte riktigt var syftet med studien, var att en del av de judiska kvinnor som deltog i studien hade förmått att bevara sin hälsa trots att de levt i koncentrationsläger under 2:a världskriget. Han tittade då på vad det var som gjort att de ändå bevarat sin hälsa och fann att det var känslan av sammanhang, KASAM.

Känsla av sammanhang utgörs av förmåga att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i en situation eller i livet i stort. Det vill säga att kunna hantera de krav man ställs inför och ha kontroll över situationen, att förstå sin situation och att också förstå varför man gör något eller att något är som det är.

Testa på dig själv, hur mår du i en situation då någon eller flera av dessa komponenter saknas? Säg att chefen ber dig att kröka 20 000 bananer innan arbetsdagen är slut, du förstår först och främst inte varför du ska göra det för din uppgift är ju att skala äpplen. Du vet att du inte kommer hinna det hur fort du än arbetar och det känns inte som om det ger dig något, dvs är meningsfullt för dig. Hur känner du dig då? Fylld av arbetsglädje och engagemang? Nej troligen, stressad, sur och irriterad, vilket inte kommer ta företaget närmare målet att kröka de 20 000 bananerna innan dagen är slut.

KASAM är grunden för att skapa och känna delaktighet i en organisation, så skapa framgång och hälsosamma organisationer genom att skapa känsla av sammanhang bland dina anställda och ge dem förutsättningar för delaktighet så kommer de vara med och påverka er organisation till att bli en framgångsrik och hälsosam organisation.